IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):It-projektledelse og programstyring 
Kursusnavn (engelsk):IT Project and Programme Management 
Semester:Efterår 2016 
Udbydes under:Master i It-ledelse (ilm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:25 
Formelle forudsætninger:Det er et grundlæggende kursus, som ikke kræver særlige forudsætninger. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

 • Definere og redegøre for projektledelse, programledelse og porteføljestyring.

 • Beskrive forskellige best practices for styring og ledelse af komplekse projekter.

 • Vurdere forskelle og ligheder mellem traditionelle og agile metoder på flere niveauer fx kultur, værktøj/metoder og processer samt kunne forholde sig kritisk hertil.

 • Redegøre for de forskellige processer, værktøjer og metoder for styring og ledelse af komplekse projekter, herunder opstille valgmuligheder ud fra et begrundet valg.

 • Anvende og reflektere over forskellige metoder til analyse af, håndtering og forbedring af gennemførelsen af komplekse projekter.

 • Beskrive og opstille løsningsforslag til håndtering af problemstillinger og udfordringer på projektniveau samt relatere disse til program- og porteføljestyring.

 • Reflektere teoretisk over it-organisationens og it-projektlederens rolle og kompetencer i relation til gennemførelse af komplekse projekter.

  •  
Fagligt indhold:Kurset giver den studerende en grundig introduktion til IT-projektstyring og IT-projektledelse i form af viden om en række vidensområder, værktøjer, processer og metoder indenfor såvel traditionelle som agile metoder. I forlængelse heraf introduceres programledelse og porteføljestyring. Faget indeholder nyeste teoretisk viden og forskning på området kombineret med 'best practice' og erfaringer fra virkeligheden.

Bemærk, at der er tale om et grundlæggende fag om IT-projektledelse, hvor hovedvægten ligger på projektstyring og projektledelse (traditionelt og agilt) og kun i mindre grad omhandler programledelse og porteføljestyring. 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

Den første halvdel af forløbet vil bestå af forelæsninger fra 17-21 kombinerede med cases, kortere og længere øvelser, hvor den studerende vil få lejlighed til at anvende projektledelsesværktøjerne i praktisk samt forholde sig kritiske til og reflektere over disse. Den anden del af kurset vil i overvejende grad omhandle de agile metoder vha. bl.a. eduScrum, som er en interaktiv tilgang til at tilegne viden om agile metoder ved at anvende agile metoder som en del af undervisningen. Undervisningen i de agile metoder vil ligeledes indeholde en række øvelser af meget forskellig karakter med henblik på at illustrerer indholdet i de agile metoder, stifte bekendtskab med værktøjer samt reflektere over anvendelsen. De 2 sidste kursusgange vil indeholde en introduktion til programledelse, traditionel og agil samt porteføljestyring. Et yderst begrænset antal øvelsestimer vil blive brugt til besøg af eksterne undervisere. 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter.
Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter.
/
There are no mandatory activities.
Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
Eksamensform og -beskrivelse:B22: Mundtlig eksamen uden forberedelsestid ved eksamen., (7-scale, external exam)

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i et kendt spørgsmål uden forberedelse.

Varighed af eksamen er 20 minutter inkl. votering.  

Litteratur udover forskningsartikler:Obligatorisk literatur (Pensum):

 • James Cadle & Donald Yeates. "Project Management for Information Systems". Fifth ed., Prentice Hall, 2008. ISBN 978-0-132-06858-1.


Supplerende literatur (ikke pensum)

 • Klaus Nielsen, "I am Agile", Nyt Teknisk Forlag, 2013, Papirbog ISBN 978-87-571-2803-1, E-bog ISBN 978-87-571-3323-3