IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Projektklynge: Introducerende akademisk projekt 
Kursusnavn (engelsk):Project Cluster: Introductory Academic Project 
Semester:Efterår 2010 
Udbydes under:Master i it, softwarekonstruktion (sok) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://blog.itu.dk/QK01-E2010/ 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:10 
Maks. antal deltagere:30 
Formelle forudsætninger:Denne projektklynge er målrettet diplomstuderende og især studerende på DIT-VURD. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

- Identificere, definere og afgrænse et problem indenfor informationsteknologi.

- Identificere og analysere relevante midler til at løse problemet såsom akademiske teorier, metoder, litteratur, redskaber og andre kilder - så vel som eksisterende løsninger på problemet.

- Kombinere de valgte midler, om nødvendigt videreudvikle dem og anvende dem på en koordineret måde hen i mod en løsning på problemet.

- Evaluere løsningen.

- På en sammenhængende og stringent måde rapportere problemet, undersøgelser af baggrunden, arbejdet hen i mod løsningen, løsningen og andet relevant materiale under iagttagelse af akademiske standarder.

- Reflektere over problemet, den valgte tilgang, løsningen og andre resultater.
 
Fagligt indhold:Der fokuseres på de basale elementer i at gennemføre en akademisk undersøgelse: valg af emne, problem og problemformulering; den akademiske genre; teori, litteratur og litteratursøgning; undersøgelsesmetoder; forskningsprocessen og skriveprocessen.

Dette kursus er en såkaldt projektklynge. Det betyder, at semesteret forløber i to dele, hvor den første del lægger op til projektet i den anden del, som er det reelle læringsforløb.

Den første del ligner et traditionelt kursus med forelæsningerne torsdag som omdrejningspunkt. I denne del introduceres deltagerne til de basale aspekter af det akademiske projekt: valg af emne, problem og problemformulering; den akademiske genre; teori, litteratur og litteratursøgning; undersøgelsesmetoder; validitet; forskningsprocessen og skriveprocessen. Skrivning er meget vigtigt i akademisk arbejde, hvorfor der i denne del er skriveøvelser. Og det er ikke kun fordi der skal afleveres en rapport, men også fordi skrivning skærper tænkning og argumentation.

I den anden del af semesteret gennemfører deltagerne et akademisk projekt i grupper på ca. 4 personer. Grupperne vejledes af en af de tre tilknyttede lærere: Pia Sternberg Petersen, Henrik Sternberg og Anker Helms Jørgensen. Projektet består i at planlægge, gennemføre og evaluere en undersøgelse af et spørgsmål eller problem indenfor IT ved hjælp af akademiske teorier og metoder og dokumentere det skriftligt. Projektet starter formelt d. 15. oktober med upload af en projektbeskrivelse i projektbasen på mit.itu, men allerede i september fokuseres på mulige emner og der dannes grupper, så projekterne forventes at være godt igang 15. oktober.

Emnet for projekterne vælger grupperne frit. Eksempler på emner fra tidligere semestre er
- IT Change Management (ITIL)
- Anvendelse af Open Source software i folkeskolen
- Visuel softwareudvikling gennem Scrum
- Mikrobetalinger
- Impulskøb på nettet
- Fastholdelse af spillere i on-linespil
- Cloud Computing

Undersøgelsen dokumenteres i en rapport, hvis omfang afhænger af gruppestørrelsen: fra ca. 25 til ca. 50 sider.
 
Læringsaktiviteter:

Forelæsningerne torsdag kl. 17-19 ligger på følgende dage: 2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 30/9 og 7/10.

I første del af semesteret holdes forelæsninger med deltageraktivitet (diskussioner, fremlæggelser, øvelser, mm.) og skriftlige hjemmeopgaver. I anden del af semesteret er der projektarbejde i grupper, vejledt af en lærer. Vejledningen baseres som udgangspunkt på aflevering af skriftligt materiale. Vejledningsmøderne holdes typisk hver anden eller tredie uge; møderne aftales fra gang til gang.
 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Rapporten afleveres i tre eksemplarer senest 15. december kl 15.00. Der afholdes individuel, mundtlig eksamen i januar med ekstern censur. Syv-trinsskalaen anvendes og for at bestå skal karakteren være mindst 02. Bedømmelsen sker på grundlag af en vurdering af, hvor godt rapporten og den mundtlige præsentation opfylder kursusmålene. Den mundtlige eksamen varer ca. 30 minutter pr. studerende, inkl. votering og feedback. Projektet tæller 7.5 ECTS og kommer til at figurere på eksamensbeviset.  

Litteratur udover forskningsartikler:I den første delaf semesteret vil følgende bog anvendes:
Jørgensen, Peter Stray og Rienecker, Lotte (2009): Studiehåndbogen - for studiestartere på videregående uddannelser. Samfundslitteratur.

Der vil også blive trukket på to bøger
Rienecker, Lotte og Jørgensen, Peter Stray (2005): Den gode opgave – håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. Samfundslitteratur.

Olsen, Poul Bitsch og Pedersen, Kaare (1997): Problemorienteret projektarbejde – en værktøjsbog. Roskilde Universitetsforlag
 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Torsdag 17.00-19.00 Forelæsning ITU 3A18