IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Digital mediekultur  
Kursusnavn (engelsk):Digital Media Culture 
Semester:Forår 2012 
Udbydes under:Bachelor i digitale medier og design (bdmd) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:70 
Forventet antal deltagere:76 
Maks. antal deltagere:90 
Formelle forudsætninger:Dette kursus forudsætter gennemført kursus i faget "Introduktion til Medier og Kommunikation" eller tilsvarende fag.

Information om studiestruktur
Dette kursus indgår på andet semester på bacheloruddannelsen i digitale medier og design. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

• beskrive kulturbegrebet i en digital kontekst
• udpege, og begrunde udpegelsen af, digitale kulturelle fænomener, symboler og artefaktor
• identificere og anvende kvalitativ dataanalyse til studiet af digital kultur og kommunikation
• beskrive og anvende teorier af relevans for digital kultur og kommunikationspraksisser
• reflektere over relevant teori og metode i forbindelse med en konkret undersøgelse af et selvstændigt udvalgt digital kulturelt fænomen og/eller praksis
• analysere de kulturelle fænomener/praksisser, der er undersøgelsens fokus baseret på teori og metode
• fremlægge og diskutere undersøgelsens resultater med udgangspunkt i den valgte teori, metode og egne empiriske observationer 
Fagligt indhold:Kursets formål er at give de studerende en grundlæggende forståelse af sammenhængen mellem digital kommunikation og digital kultur i vores hverdag. Dette indebærer en løbende diskussion af hvordan kulturelle og sociale praksisser udvikles i samspil med udviklingen af nye digitale mediegenrer og platforme.

Kurset bygger videre på første semesters "Introduktion til medier og kommunikation" og kombinerer dette perspektiv med introduktion til teori med særligt fokus på sociale og kulturelle aspekter ved digitale medier og digital kommunikation.

Kurset inkluderer en introduktion til forskellige opfattelser af begrebet kultur og til hvad det vil sige at analysere kultur. Herudover vil der også blive introduceret til grundlæggende teori om forholdet mellem socialitet og kultur, netværkssamfundet og sociale netværk, identitet og selvfremstilling, samt andre relevante teoretiske perspektiver. Endeligt vil der blive introduceret til grundlæggende problemstillinger og udfordringer ved at studere digital kultur i praksis. 
Læringsaktiviteter:12 forelæsninger og 12 øvelsesgange

Sideløbende med forelæsningerne skal I på gruppebasis vælge et aktuelt kulturelt fænomen eller praksis, som I skal lave en empirisk undersøgelse af. Undersøgelsen skal foregå online. Udvælgelsen skal ske ud fra en forudgående afgrænsning af et problemområde og et relevant fokus. I udarbejder i forbindelse med øvelserne et design for studiet af jeres case og vælger på baggrund af den gennemgåede litteratur metoder til undersøgelse og analyse.

Den valgte teori og metode, undersøgelsesdesignet samt analyse af jeres fund skal præsenteres i en individuel skriftlig rapport, der afleveres i slutningen af kurset. Rapporten er karaktergivende og der lægges vægt på valg af teori, metode og analysefærdigheder som bliver gennemgået praktisk i øvelsestimerne.

Andre læringsaktiviteter: In-class diskussioner og øvelser, gruppearbejde og casearbejde i øvelsestimerne herunder dataindsamling, kodning og analyse af online data. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

I dette kursus er der obligatoriske aktiviteter (fx deltagelse, opgaver, øvelser, fremlæggelser, produktioner), som skal opfyldes for at blive indstillet til eksamen og for at kunne aflevere skriftligt arbejde til eksamen. Hvis aktiviteterne ikke gennemføres annulleres tilmeldingen til eksamen.

De obligatoriske aktiviteter (frister annonceres på kursusbloggen/-hjemmesiden):
• Aflevering af 3 øvelser i forbindelse med øvelsestimerne
• Individuel deltagelse i det afsluttende seminar

Skriftligt arbejde for kurset er en individuel skrevet rapport på 7-8 sider baseret på et gruppeprojekt. Rapporten afleveres på Eksamenskontoret.  

Litteratur udover forskningsartikler:Kursets forskningsbaserede litteratur vil blive suppleret med relevante uddrag fra f.eks. avisartikler, blogs, YouTube videoer o.lign. 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Tirsdag 12.00-13.50 Forelæsning ITU Aud 3
Tirsdag 14.00-15.50 Øvelser ITU 4A16, 4A20, 4A22

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2012-05-16 senest kl. 15 Skriftlige arbejder ITU eksamenskontoret