IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Statistiske metoder til Websiteoptimering (med Google Analytics) 
Kursusnavn (engelsk):Statistical Methods for Website Optimisation (A/B test using Google Analytics) 
Semester:Efterår 2016 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:25 
Maks. antal deltagere:35 
Formelle forudsætninger:Det er ikke en formel forudsætning, men det er en fordel at…
1) have kendskab til HTML og programmering
2) være (med)webmaster på en hjemmeside, hvor du må at lave forbedringer (ændringer), og som har en Google Analytics konto.

Endvidere vil det være optimalt, hvis du må offentliggøre besøgsstatistik fra hjemmesiden. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

1) Redegøre for centrale statistiske grundbegreber, f.eks. variable, kategoriserede og kvantitative data, stikprøve og population, stikprøvemetoder, eksperimenter og observationsstudier, deskriptive vs. inferentielle metoder o.lign.

2) Anvende deskriptive metoder til at beskrive et datamateriale.

3) Beskrive trafikken på en hjemmeside ved hjælp af de grundtabeller og grafer, der findes i Google Analytics.

4) Benytte Excel til at beregne positions- og spredningsmål i et mindre datamateriale samt bruge Excel til at lave beregninger i forbindelse med konfidensintervaller og hypotesetest.

5) Beregne og fortolke konfidensintervaller.

6) Foretage statistiske hypotesetest (A/B test) og på den baggrund vurdere, om ændringer på en hjemmeside har en ønsket effekt, f.eks. øget konversionsrate, øget salg, øget selvbetjening eller lign. 
Fagligt indhold:Formålet med kurset er dels at kunne forklare den statistiske teori bag A/B test af hjemmesider og dels at kunne foretage disse test mhp. optimering af hjemmesider (øget konversionsrate, øget salg, øget selvbetjening eller lign.)

I grupper diskuteres en række ideer til forbedring af case-hjemmesider. Dernæst implementeres nogle af ideerne og efterfølgende testes det, om ændringerne skal fastholdes eller kassereres igen.

Forbedringerne kan være små ting som f.eks. farver eller tekster på knapper til lidt større ting som f.eks. placering af elementer (f.eks. links, billeder og punktopstillinger etc.) og udformning af f.eks. formularer eller et større indgreb i det overordnede design på hjemmesiden. Webshops og offentlige hjemmesider er velegnede som case hjemmesider.

Kurset er IKKE et kursus i Google Analytics, men Google Analytics Experiments anvendes som værktøj i kurset. Vægten i kurset ligger på at forstå teorien bag de statistiske test, der udføres således at resultaterne fortolkes korrekt. Der skal ikke laves matematiske beviser, men beregninger som vi skal lære at fortolke korrekt. Vægten ligger IKKE på at blive god til Google Analytics. Opsætning af en GA konto er heller ikke en del af kurset. 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger, øvelser og vejledning

Undervisningen består af forelæsninger og problemorienterede projektopgaver, som løses i grupper. 2 opgaver er obligatoriske og 1 opgave er en eksamensopgave.
I de to obligatoriske projektopgaver og eksamensopgaven analyseres data fra Google Analytics Experiments.

Arbejdsbelastning: Ca. 12 timer pr. uge. 

Obligatoriske aktivititer:Der er 2 obligatoriske opgaver. Opgaverne er problemorienterede, løses i grupper og går ud på at lave statistiske analyser af data fra Google Analytics Experiments.

Be aware: The student will receive the grade NA (not approved) at the ordinary exam, if the mandatory activities are not approved and the student will use an exam attempt. 
Eksamensform og -beskrivelse:D2G Aflevering med mundtlig eksamen der supplerer projekt. Delt ansvar for projekt., (7-scale, external exam)

Aflevering af skriftlig eksamensrapport i grupper og efterfølgende individuel mundtlig eksamen uden forberedelsestid ved eksamen.

Den mundlig eksamen varer 20 minutter per eksaminand (inkl. gruppepræsentation).  

Litteratur udover forskningsartikler: