IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Forandringsledelse og implementering 
Kursusnavn (engelsk):Change Management and Implementation 
Semester:Efterår 2016 
Udbydes under:Master i It-ledelse (ilm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:50 
Formelle forudsætninger:Deltagerne forventes at have en grundlæggende organisationsteoretisk forståelse (f.x. It-ledelse og it-organisationens rolle).

Deltagerne forventes at have adgang til praksis

Dette kursus er ikke åbent for bachelorstuderende 
Læringsmål:Efter kurset forventes det, at deltagerne er i stand til at
•beskrive, analysere og diskutere forskellige typer af forandringstilgange.
•Kende til og vurdere relevansen af forskellige metoder til at gennemføre forandringer i organisationer
•Analysere de forskellige organisatoriske udfordringer i en konkret kontekst, med fokus på forskellige aktørers forståelse og behov i forbindelse med forandring.
•Udarbejde og diskutere konkrete implementeringsforslag for forandringsprojekter
•Beskrive, analysere og diskutere behovet for ledelse i en konkret forandringssprocess.
•Reflektere over IT lederens rolle i forbindelse med implementering af forandringsprojekter. 
Fagligt indhold:Please note, that due to technical challenges, changes may occur before the start of the semester (week 35) – this applies to all sections of the course description.

Forandring er et grundvilkår i organisationer og en opgave som alle ledere skal kunne håndtere og bistå. Dette gælder selvsagt også for IT lederen både i forhold til IT-organisationen, men også i forhold til større organisatoriske forandringer, hvor IT typisk spiller en væsentlig rolle i forandringen samt forandringens gennemførelse. Det er afgørende for IT lederen at have forståelse for forandringsprocesserne for at kunne indgå strategisk og sikre løsninger der er implementerbare, ikke mindst i forhold til de menneskelige ressourcer og omstillingsprocesser.

Kurset giver en generel forståelse for organisatorisk forandringsledelse og zoomer ind på indsigt og eksempler om implementering af IT baserede forandringsprojekter, herunder IT organisationens og IT lederens rolle.

Deltagerne præsenteres for forskellige typer af forandringer, samt cases herpå, samt en bred vifte af teoretiske og metodiske tilgange til at forstå og håndtere forandring (Nexus, ANT). Emner der tages op er forandringsmodeller, ledelsesformer, medarbejderinddragelse, forandringsparathed, forandringsagenter, bæredygtige forandringsprocesser og varig implementering. 
Læringsaktiviteter:

Kurset gennemføres med en blanding af teoretiske oplæg, inspirationsoplæg, øvelser, diskussion og gruppearbejde (herunder gruppepræsentationer).

Deltagerne forventes blandt andet at arbejde i grupper omkring en case, fra en af deltagernes virksomheder (dette arbejde kan danne baggrund for eksamensopgaven).

I gruppearbejdet arbejdes der med anvendelse af dele af den gennemgåede teori, en øvelse der lægger direkte op til det der kræves i den individuelle eksamens opgave. Gruppearbejdet præsenteres på holdet (ca.3 slides).

I mellem de to seminarer skal hver enkelte studerende finde en akademisk artikel (som gøres tilgængelig for resten af holdet i en LearnIT mappe) samt udfylde en ”formular” (ca. 1 side som også gøres tilgængelig i en fælles mappe på learnIT) her redegøres kort for artiklens centrale begreber, herudover skal deltageren beskrive det væsentlige bidrag samt begrænsninger og hvorledes artiklen kan anvendes til at skabe forståelse for en i kurset relevant problemstilling. Efter det andet seminar er der en måned til at skrive den individuelle opgave med hjælp fra de forskellige aktiviteter undervejs. I denne proces gives individuel vejledning på baggrund af et udkast på afleveringsopgaven. 

Obligatoriske aktivititer:Gruppeopgave – første analyse af et forandringstiltag. 
Eksamensform og -beskrivelse:C: Skriftlige arbejder uden mundtlig eksamen., (7-scale, internal exam)

Individuel skriftlig aflevering.  

Litteratur udover forskningsartikler:TBD