IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Projektarbejde og kommunikation 
Kursusnavn (engelsk):Project Work and Communication 
Semester:Efterår 2017 
Udbydes under:Bachelor i softwareudvikling (bswu) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:80 
Formelle forudsætninger:For at følge dette kursus er det en forudsætning, at du kan bruge din computer til tekstbehandling, email og bruge en web-browser. 
Læringsmål:Efter kurset skal du kunne:

[Gruppe- og projektarbejde]:
• etablere og deltage en gruppekonstitution,
• redegøre for grupperoller (herunder hvordan disse kan påvirke gruppedynamikken),
• beskrive og reflektere over metoder til at arbejde effektivt i grupper og evaluere gruppens arbejde,
• beskrive og reflektere over gruppeproblemer (og egen rolle i en gruppe),
• beskrive og reflektere over forebyggelse og løsning af gruppekonflikter,
• beskrive og reflektere over begrebet 'problemorienteret projektarbejde',
• skrive en teknisk projektrapport og gøre rede for indhold og form i akademiske termer,
• redegøre for faserne i projektarbejdet,
• beskrive relevante arbejdsdokumenter i projektarbejdet,
• identificere og forklare arbejdsdokumenters rolle og formål i projektarbejdet (ift. organisering, koordinering og fremdrift).

[Formidling og kommunikation]:
• anvende teori med henblik på at afholde et mundtligt oplæg om et fagligt emne over for en kendt målgruppe,
• disponere stoffet, så de centrale pointer formidles klart og tydeligt samt redegøre for den valgte disposition,
• tale til målgruppen og anvende relevante sproglige virkemidler på en situationstilpasset og hensigtsmæssig måde,
• beskrive stemmebrugens og kropssprogets effekt i mundtlig formidling,
• analysere egen non-verbal fremstilling,
• redegøre for styrker og svagheder i en tale samt for den overordnede argumentation og de konkrete metodiske valg, som er foretaget,
• redegøre for argumentationsteori og analysere egne argumenter,
• anvende metoder til at give kritik og feedback og beskrive teknikker til dette 
Fagligt indhold:• Gruppe- og projektarbejde: gruppebegrebet, grupperoller, normer, organisering af arbejdet, konfliktresolution, etik, problemorienteret udvikling, litteratursøgning, research, teknisk skriftlighed, rapportskrivning, arbejdsdokumenter.
• Formidling og kommunikation: dispositionsteknik, sproglige virkemidler, stemmebrug og kropssprog, argumentationsteori, feedback-teknikker, målgruppeanalyse og situationelle faktorer.

----
Information om studiestruktur
Dette kursus indgår på første semster på bacheloruddannelsen i software.
Se studieforløbet beskrevet her:
Bachelor softwareudvikling. 
Læringsaktiviteter:

12 ugers undervisning bestående af forelæsninger, øvelser, selvstændigt research, gruppearbejde med vejledning og masterclasses med individuel vejledning.
Undervisningen ligger om mandagen og foregår som udgangspunkt som holdundervisning á 5 timer (Hold I formiddage, Hold II eftermiddage) dog med et par længere seminardage for alle i tidsrummet 8-18. 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter.

There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
Eksamensform og -beskrivelse:X: Eksperimentel eksamensform., (7-scale, external exam)

X: Der skal afleveres et eksamensprojekt udarbejdet i grupper halvvejs i kursusforløbet for at kunne gå til eksamen. Eksamen er en mundtlig eksamen. Du kommer enten til eksamen i projektarbejde eller kommunikation.

Ved projekteksamen vil det være mundtlig eksamen på baggrund af eksamensprojektet og eksamination i relateret pensum. Der gives én samlet karakter for eksamensprojektet og den mundtlige præstation.

Ved kommunikationseksamen gives der én samlet karakter for den mundtlige fremlæggelse af eksamensprojektet og den mundtlige eksamination i pensum.

Den mundtlige eksamen har en varighed på 20 minutter per eksaminand.

Reeksamen har samme form som den ordinære eksamen.

Studerende, der ikke afleverer eksamensprojektet kan ikke deltage i den ordinære eksamen og vil blive registreret med et NA (Not approved). For at få adgang til reeksamen skal disse studerende aflevere et projekt. Emnet for projektet besluttes i samarbejde med den kursusansvarlige ved kursets afslutning. Den studerende er ansvarlig for at finde en problemstilling hos en virksomhed, arbejde med problemstillingen og præsentere en løsning i form af en teknisk rapport. Kravene til rapporten er de samme som til det ordinære eksamensprojekt. Der tilbydes ikke projektvejledning i denne periode. Projektet skal udarbejdes i grupper udpeget af den kursusansvarlige. Hvis kun én studerende skriver projekt arbejder han/hun alene. Når projektet er afleveret, kan den studerende deltage i reeksamen.  

Litteratur udover forskningsartikler:- Grundbog: "Pocket Book of Technical Writing for Engineers and Scientists". Third ed. (2008)
Leo Finkelstein. McGraw Hill.
- Kompendier til hhv. projekt og kommunikation.