IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Servicedesign og brugerinddragelse for it-ledere 
Kursusnavn (engelsk):Service Design and User Involvement for IT-Managers 
Semester:Efterår 2016 
Udbydes under:Master i It-ledelse (ilm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:50 
Formelle forudsætninger:
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

  • Redegøre for de essentielle karakteristika ved en service.

  • Analysere de forretningsmæssige, ledelsesmæssige, kulturelle, sociale og tekniske aspekter ved en service i både et strategisk og et operationelt perspektiv

  • Bruge centrale service design metodologier, herunder afholde workshops, opnå kundeforståelse, og arbejde med at indlejre service koncepter i komplekse organisationer

  • Planlægge en service design proces til udførelse i en kompleks organisatorisk kontekst

 
Fagligt indhold:I starten af kurset vil du arbejde med service design i et strategisk perspektiv. Du vil identificere problemstillinger og tilgange til service design ud fra et strategisk og organisatorisk synspunkt. Du vil blive indført i forretningsmæssige, ledelsesmæssige, kulturelle, sociale og tekniske aspekter. Dernæst vil du lære alle de centrale service design metodologier, afholde workshops, opnå kundeforståelse, og arbejde med at indlejre service koncepter i komplekse organisationer. Du vil arbejde både strategisk og praktisk med metoderne.

Kurset har især fokus på lederens rolle i service design. Du får derfor kendskab til, hvordan services etableres og udvikles. Yderligere lærer du at forholde dig til rollen som leder i en service design proces, med de dertilhørende udfordringer i forhold til innovation og drift. Der bliver lagt op til, at du inddrager din egen erfaring og virksomhed, og arbejder med den som en case (det er dog på ingen måde en forudsætning for at deltage i kurset).

Læs om mere om kurset 
Læringsaktiviteter:

Kurset gennemføres som en seminarrække af fire seminarer. Undervisningen foregår på kandidatniveau og veksler mellem selvstudie, foredrag, litteratur, case-præsentationer, gruppediskussioner og hjemmeopgaver. Gennem selvstudie, gruppediskussioner og hjemmeopgaver vil deltagerne blive trænet i at redegøre for de essentielle karakteristika ved en service samt analysere de forretningsmæssige, ledelsesmæssige, kulturelle, sociale og tekniske aspekter ved en service i både et strategisk og et operationelt perspektiv. Desuden vil de arbejde med hvordan man kan bruge centrale service design metodologier, med henblik på at kunne planlægge en service design proces til udførelse i en kompleks organisatorisk kontekst. 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter.
Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter.
--
There are no mandatory activities.
Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
Eksamensform og -beskrivelse:C: Skriftlige arbejder uden mundtlig eksamen., (7-scale, external exam)

Den endelige bedømmelse er på baggrund af den skriftlige opgave, som skal være på 15 sider pr. studerende. Opgaven skrives individuelt og bedømmes individuelt.  

Litteratur udover forskningsartikler:Se LearnIT