IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Forundersøgelser (tidligere: Design og designere) (kl. 12.30-18.30) 
Kursusnavn (engelsk):Participatory Design (before: Design and Designers) (12:30-18:30) 
Semester:Forår 2003 
Udbydes under:cand. it, softwareudvikling (swu) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:25 
Maks. antal deltagere:40 
Formelle forudsætninger:Viden om IT, som det f.eks. kan opnås på kurserne \'Grundlæggende programmering\' og \'Design af brugergrænseflader og data\' 
Læringsmål:Kurset tager udgangspunkt i problematiske situationer i organisatoriske kontekster, hvor den præcise afklaring af problemets natur og vilkår for en løsning savnes.

Designarbejdet tager dermed udgangspunkt i en specifik kundes behov for løsning af et organisatorisk behov ved hjælp af IT. 
Fagligt indhold:Vi vil beskæftige os med teori om og metoder til design af IT i organisationer samt med designeres praksis. Vi vil læse forskellige forfatteres bud på hvad design består i, samt hvordan det metodisk kan gribes an. Deltagerne skal desuden planlægge og gennemføre en mindre forundersøgelse. Fokus vil være på design forstået som en proces: hvad den består af, dens indre dynamik, teknikker og værktøjer, dens resultater, samspil med de øvrige aktiviteter i organisations- og systemudvikling, samt hvordan man kvalificerer sig til at blive en bedre designer.
Du vil lære at planlægge og gennemføre en forundersøgelse som en del af et IT-projekt. Dvs:


  • at afklare den specifikke kundes behov og muligheder,

  • at designe en eller flere visioner om den samlede forandring,

  • at vurdere konsekvenser af visionernes gennemførelse,

  • at udforme en plan for designarbejdet og for en efterfølgende realisering af den valgte vision.

Designere designer altså to ting: en vision om den samlede forandring, og den proces der fører deltagerne fra idé til IT-anvendelser i brug. (Hvordan selve realiseringen senere sker, er ikke emnet for dette kursus). En IT-anvendelse består i denne sammenhæng af såvel IT-systemer som ideer til, hvordan arbejdet kan organiseres med disse systemer. Og de pågældende IT-systemer vil ofte være en kombination af et eller flere standardsystemer, et eller flere specialudviklede systemer samt programmel der sammenbinder disse. 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger + seminar + designopgave.
Kurset gennemføres kl. 12.30 - 18.30 på den neden for angivne kursusdag.Kl. 12.30 - 15.30 gennemføres der øvelser mm.

Kl. 16.00 - 18.30 er der forelæsning mm. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Mundtlig, individuel eksamen uden forberedelsestid med udgangspunkt i projektets foranalyserapport. Foranalyserapporten skal afleveres på Eksamenskontoret inden fredag den 2. maj 2003 kl. 12.


Ved eksamen skal den studerende redegøre for sammenhænge mellem pensum og den forundersøgelse er lavet i løbet af kurset og beskrevet i rapporten.

Alle skriftlige hjælpemidler kan medbringes til eksamen.


Eksamen har en varighed af ca. 30 min. ekskl. votering og feedback.
Bedømmelse efter 13 skalaen. Ekstern censur  

Litteratur udover forskningsartikler:Bødker et. al. : Professionel IT-forundersøgelse, Samfundslitteratur, 2000.
Samt supplerende artikler i et kompendie, der kan købes på IT-C