IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):T1 Introduktion til programmering og distribuerede systemer 
Kursusnavn (engelsk):T1 Introduction to programming and distributed systems 
Semester:Forår 2008 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:http://slesblade2.e-cbs.dk/forums/KEH/ 
Min. antal deltagere:20 
Forventet antal deltagere:35 
Maks. antal deltagere:40 
Formelle forudsætninger: Ingen. 
Læringsmål:At introducere grundlæggende principper inden for objektorienteret programmering og databaser. Efter kurset kan den studerende:

¿ Demonstrere kendskab til den proces, der fører fra idé til produkt
¿ Demonstrere forståelse for lagdelte og virtuelle maskiner
¿ Demonstrere kendskab til udvalgte delprodukter, der fremstilles i et objektoriente-ret systemudviklingsforløb
¿ Demonstrere forståelse for grundlæggende begreber inden for objektorienteret programmering og objektorienterede programmeringssprog
¿ Demonstrere forståelse for brugen af klassebiblioteker til genbrug og abstraktion
¿ Anvende et objektorienteret programmeringssprog til udvikling af mindre applika-tioner
¿ Demonstrere forståelse for, hvordan et databasesystem modelleres og mappes til en relationel database.
 
Fagligt indhold:Kurset giver en basisviden om emner, der er relevante i forbindelse med udvikling af IT-systemer med speciel vægt på objektorienterede programmeringsprincipper.
Udgangspunktet er en tværfaglig tilgang til IT, der understøttes af en praksisorienteret under-visningsform. Dette begrundes med vigtigheden af ikke bare at kunne håndtere et eller flere fagom-råder, men at kunne anvende disse i en naturlig sammenhæng. Dette betyder endvidere, at teoretiske emner og teknologiske begreber løbende bliver holdt op imod konkrete og praktiske eksempler, som den studerende selv arbejder med.

Kurset giver en grundlæggende introduktion til IT inden for programmering og databaser. De stude-rende arbejder i hele semestret med et mindre projekt. Kursets emner gennemgås i en rækkefølge, så deres relevans demonstreres (fra idé til produkt). Projektet tager udgangspunkt i en virksomheds behov for et mindre IT-system. Objektorienteret analyse og design præsenteres, og det demonstre-res, hvorledes en designmodel kan mappes over i et program. De studerende opnår et grundlæggen-de kendskab til og erfaring med at anvende programmeringssproget C#. Endelig arbejdes der med en mindre relationsdatabase.
Følgende emner behandles:

¿ Projektstyring: Den studerende skal opnå kendskab til den proces, der fører fra idé til frem-stillingen af et endeligt produkt.
¿ Maskinarkitektur (fra bits til program, virtuelle niveauer, programmeltyper): Den studerende skal forstå, hvorledes programkonstruktioner i et anvendt programmeringssprog afvikles gennem et hierarki af virtuelle maskiner samt begreberne fortolkning og oversættelse.
¿ Metoder (OOA&D): Den studerende skal opnå kendskab til sammenhængen mellem pro-dukter, der fremstilles i et systemudviklingsforløb, og programmeringsklasser.
¿ Introduktion til objektorienteret programmering (C#): Den studerende skal forstå de centrale begreber og principper indenfor objektorienteret programmering - herunder datatyper, kon-trolstrukturer, klasser, objekter og arv.
¿ Grafiske grænseflader: Den studerende skal opnå kendskab til brug af programbiblioteker og forstå deres rolle inden for genbrug og abstraktion.
¿ Databasedesign: Den studerende skal opnå kendskab til databasemodellering, herunder gen-nemføre implementering i relationel database (ERD, forespørgsler, normalisering).
 
Læringsaktiviteter:12 forelæsningsgange

Ialt 12 undervisningsgange (forelæsninger og øvelser).

-------------

Underviser på kurset er Inge-Lise Salomon. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Mundtlig eksamen med miniprojekt.

Afleveringsfrister se http://www1.itu.dk/sw707.asp
Deadlines see http://www1.itu.dk/sw923.asp
 

Litteratur udover forskningsartikler:Learning C# 2005. Get Started with C# and .NET Programming, 2. ed.
Jesse Liberty, Brian MacDonald
O¿Reilly 2006, ISBN 0-596-10209-7
Kp. 1-8+11+18 (ca. 210 sider)
 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Onsdag 09.00-12.00 Forelæsning ITU 2A20, 3A52
Onsdag 13.00-16.00 Øvelser ITU 4A58

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2008-06-03 Tidspunkt oplyses senere Skriftlig eksamen ITU Lokale oplyses senere
2008-06-04 Tidspunkt oplyses senere Skriftlig eksamen ITU Lokale oplyses senere