IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Logik og sprog 
Kursusnavn (engelsk):Logic and Language 
Semester:Forår 2000 
Udbydes under:cand.it., tværfaglig it-udvikling (tit) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger:Objektorienteret programmering. 
Læringsmål:At opnå en teoretisk og videnskabshistorisk forståelse af baggrunden for den moderne informationsteknologi og praktiske færdigheder indenfor følgende områder: - hvilke egenskaber og begrænsninger definerer


grundlæggende "en computer" (Turing-maskiner, afgørlighed og beregnelighed; universalitet) - hvordan komplekse systemer er sat sammen af samvirkende lag af sprog og (abstrakte, virtuelle) processorer,


- et kendskab til, at der findes forkellige paradigmer for programmering og programmeringssprog, og til programmeringssprogs anatomi,- kendskab til praktiske metoder for implementation af (programmerings-,


grænseflade-, osv.) sprog og til den verden af logik, som er væsentlig både i forhold til informationsteknologiens opståen og i forhold til at forstå nutidige programmelsystemer til data- og vidensbehandling og for at kunne navigere i den datalogiske faglitteratur


 
Fagligt indhold:I kurset lægges vægt på en sprogorienteret indfaldsvinkel, hvor det videnskabshistoriske element optræder mere i passende udvalg. Det logikbaserede programmeringssprog Prolog benyttes som gennemgående eksempel, da det repræsenterer et paradigme, som er radikalt anderledes end det objektorienterede Java, som benyttes i de forudgående kurser.

Prolog benyttes også som et metasprog til at modellere aspekter af syntaks, semantik og pragmatik for andre sprog, processorer og systemer. (Et kendskab til Prolog er også en god introduktion til


databaser og vidensbaserede systemer). Der introduceres en teoretisk (og ikke specielt matematisk) model af abstrakte maskiner som baggrund for at modellere komplekse systemer, og der gives en oversigt over relevante matematisk-logiske begreber. Endelig gives en introduktion til klassiske metoder for sproganalyse og fortolkning, som primært retter sig mod programmeringssprog, men også har anvendelser for brugergrænseflader og naturligt sprog


 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger og øvelser 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Skriftlig eksamen og aflevering af en obligatorisk opgave  

Litteratur udover forskningsartikler: